Coventryberaad Nederland

Gebeden

Barmhartige God,

Verdeeldheid belaagt ons hart.
Vijandsdenken knaagt aan onze ziel
Haat verduistert alle verstand.

In zo’n wereld leven wij vandaag.

Ons hart schreeuwt om vrede.
Onze ziel schreeuwt om vrede.
Ons verstand schreeuwt om vrede.

Help ons te blijven geloven in uw rijk
waar ruimte is voor iedereen,
waar vijandschap niet bestaat.

Zegen ons met de vrede van Christus,
die alle verstand te boven gaat,
die onze ziel opent voor de ander,
die ons hart vult met liefde
voor U en onze medemens.

Amen.


God vol genade,

Gij die ons verbindt
met U en met elkaar,
vandaag bidden wij U
om meer verbondenheid in onze samenleving,
waar de tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen
bijna onoverbrugbaar lijken.

Zegen de mensen
die de vrijmoedigheid hebben
om degenen die anders zijn en anders denken dan zij
open tegemoet te treden,
die uit zijn op ontmoeting,
die zoeken naar verbinding
en zich verweren tegen uitsluiting van minderheden.

Zegen ook ons
met de gave van de onbevooroordeeldheid,
maak ons tot verbinders,
die uw vrede vertolken en behoeden
op de plek waar U ons stelt.

Amen.


God van vrede,

Raketten afgevuurd op Israël en Gaza,
op Oekraïne en Rusland;
zoveel mensen die gedood worden,
velen nog nauwelijks aan het leven begonnen,
zo kwetsbaar, zo jong.

We roepen om vrede,
maar wat helpt dat?

Eeuwige, ontferm U.

Ontferm U
over al die mensen,
die niet meer weten waar ze nog kunnen schuilen
voor het wapengeweld van hun medemensen.

Ontferm U
over allen die bedreigd en opgejaagd worden
in Haïti, Burkino Fasso, Jemen, Somalië, Congo,
Ethiopië, Iran, Afghanistan,Libanon,Syrië, …

We roepen om vrede,
maar wat maakt dat voor verschil?

Zegen het werk van hen die zich blijven inzetten
voor een einde aan het geweld,
die blijven onderhandelen aan regeringstafels,
voor en achter de schermen,
die hoop blijven houden op vrede.

Zegen onze inspanningen,
wanneer wij ons inzetten voor vrede,
ook als we daarmee niet verder reiken
dan onze eigen samenleving,
onze eigen woonomgeving,
ons eigen werk,
ons huis.

Hoor ons roepen, hoor onze gebeden.
Schenk ons de hoop,
dat ook wij wat kunnen bijdragen aan uw vrede,
hier en wereldwijd.
Eeuwige, ontferm U!

Amen.


NL  

Coventrygebed voor vrede en verzoening

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen)
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse
Heer vergeef het
Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort
Heer vergeef het
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Heer vergeef het
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen
Heer vergeef het
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van daklozen en vluchtelingen
Heer vergeef het
De begeerte, die de lichamen van mannen vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt
Heer vergeef het
De trots, die ons ertoe brengt op ons zelf te vertrouwen en niet op God
Heer vergeef het
Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft (Efeziërs)

Er zijn verschillen per plaats in de vertaling van dit gebed, zie voor de oorspronkelijke Engelse tekst de website van Coventry Cathedral of de website van de Community of the Cross of Nails.

NL  

The Coventry Litany of Reconciliation

As published on the website of Coventry Cathedral.

All have sinned and fallen short of the glory of God.

The hatred which divides nation from nation, race from race, class from class,

FATHER FORGIVE

The covetous desires of people and nations to possess what is not their own,

FATHER FORGIVE

The greed which exploits the work of human hands and lays waste the earth,

FATHER FORGIVE

Our envy of the welfare and happiness of others,

FATHER FORGIVE

Our indifference to the plight of the imprisoned, the homeless, the refugee,

FATHER FORGIVE

The lust which dishonours the bodies of men, women and children,

FATHER FORGIVE

The pride which leads us to trust in ourselves and not in God,

FATHER FORGIVE

Be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you.